اصفهان، میدان لاله، ابتدای خیابان لاله جنوبی، روبه روی تقاطع اول

رصد

رصد خالی می باشد.