اصفهان، میدان لاله، ابتدای خیابان لاله جنوبی، روبه روی تقاطع اول

تور

تور

مرکز نجوم فضای بیکران ایرسا در راستای آموزش عملی نجوم برگزار می کند.


1402/4/30

تصاویر: